បេសកកម្ម

ការិយាល័យមេធាវី ខ្មែរ និងសហការី មានបេសសកម្មឈានទៅជាការិយាល័យមេធាវីកម្ពុជាទាំងមុនគេ ដែលផ្ដល់នូវសេវាកម្មច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព  ដល់អតិថិជនជាតិ និងអន្តរជាតិ។ ការិយាល័យមេធាវី ខ្មែរ    និងសហការី    នឹងផ្ដល់នូវការពិគ្រោះយោបល់    និងសេវាកម្មប្រកបដោយការជឿជាក់  ដើម្បីធានាដល់ការរីកចម្រើនអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន ស្ថិតក្រោមវិសាលភាពនៃច្បាប់កម្ពុជា ក្នុងករណីអ្នកជួបប្រទះ​នូវឧបសគ្គ ក្នុងការងារពាណិជ្ជកម្ម យើងនៅទីនោះដើម្បីជំជួយអ្នក។