គុណតម្លៃ

ភាពស្មោះត្រង់សុចរឹកភាព ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការផ្ដល់សេវាកម្មច្បាបប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ ចំពោះអតិថិជន។  ការតាំងចិត្តអនុវត្តការងាររបស់អតិថិជនឲ្យមាភាពជោគជ័យនិងការក្សានូវស្ដង់ដាវិជ្ជាជីវៈរបស់យើង គឺជាអ្វីដែលការិយាល័យមេធាវី ខ្មែរ និងសហការី ចង់បាន។