លោក ចាន់ ហឿន

លោកមេធាវី ចាន់ ហឿន (ដៃគូ) ជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា ។    គាត់មានជំនាញក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម  ភូមិបាល ការងារ និងព្រហ្មទណ្ឌ។ គាត់មិនត្រឹមតែជាមេធាវីដែលកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈទេ គាត់គឺជាសាស្រ្តាចារ្យច្បាប់ នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យល្បីមួយចំនួននៅកម្ពុជា។

Share This