លោក​ ច័ន្ទ ណារ៉ា

លោក ច័ន្ទ ណារ៉ា ជាសមាជិកគណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ។ គាត់មានជំនាញខាងនីតិរដ្ឋប្បវេណី និងនីតិព្រហ្មទណ្ឌ។ គាត់ធ្លាប់បំរើការងារជាមន្រ្តីនៅនាយកដ្ឋានច្បាប់ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី និងគាត់ធ្លាប់បម្រើការងារជាមន្រ្តីនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់ អង្កេត និងដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹង។

Share This