លោក​ ខួន សុនមជ្ឈឹម

លោកមេធាវី  ខួន  សុនមជ្ឈឹម  (ដៃគូ) ជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  គាត់មានជំនាញ  និងបទពិសោធន៍ទាក់ទងទៅនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងជាតិ  និងអន្តរជាតិ ហើយគាត់ក៍ជាអតីតអ្នកតាក់តែងច្បាប់នៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ផងដែរ

Share This