លោក​ ម៉ែន​ សីហា

លោក ម៉ែន សីហា  ជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ដ និងវិសាស្រ្ដសេដ្ឋកិច្ច នៅរាជធានីភ្នំពេញ។​ លោក ម៉ែន សីហា  មានជំនាញឯកទេសខាងវិស័យរដ្ឋប្បវេណី និងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ​។​ គាត់ជាមេធាវីពេញសិទ្ធិដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈនៅប្រទេសកម្ពុជា តាមតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់។ បច្ចុប្បន្នគាត់ទទួលបន្ទុកនៅការិយាល័យមេធាវីខ្មែរ និងសហការី​​ ខេត្ដព្រះសីហនុ។

Share This