លោក ផេង សុីដេត

លោក ផេង​ សុីដេត  ជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ដ និងវិសាស្រ្ដសេដ្ឋកិច្ច នៅរាជធានីភ្នំពេញ។​ លោក ផេង​ សុីដេត  មានជំនាញឯកទេសខាងវិស័យរដ្ឋប្បវេណី និងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ​។​ 

Share This