លោក​ ទូច​ ជីវ៉ា

លោក ទូច ជីវ៉ា ជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ដ និងវិសាស្រ្ដសេដ្ឋកិច្ច នៅរាជធានីភ្នំពេញ។​ លោក ទូច ជីវ៉ា មានជំនាញឯកទេសខាងពាណិជ្ជកម្ម​ ច្បាប់សាងសង់ ច្បាប់ការងារ និងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះទេ គាត់ក៍បានជាអ្នកបម្រើការងារនៅអង្គការ Child Protecting Unit (CPU) ផងដែរ។ បច្ចុប្បន្នគាត់ទទួលបន្ទុកនៅការិយាល័យមេធាវីខ្មែរ និងសហការី ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

Share This