លោក វ៉ែន ពៅ

លោកមេធាវី វ៉ែន ពៅ (ស្ថាបនិក) ជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  បច្ចុប្បន្ន គាត់ជាមេធាវីនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (សាលាក្តីខ្មែរក្រហម)  គាត់មានជំនាញក្នុងវិស័យការងារ។    លោកមេធាវី  វ៉ែន  ពៅ   បានបញ្ចប់ការសិក្សារពីសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច  ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា  ហើយបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ​ក្រៅពីការប្រកវិជ្ជាជីវៈមេធាវី គាត់គឺជាអាជ្ញាកណ្ដាលមួយរូបនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលកម្ពុជា។

Share This