សេវាកម្ម

ធនាគារ​ និងហិរញ្ញវត្ថុ

មេធាវីដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈខាងធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅការិយាល័យមេធាវីខ្មែរ និងសហការី បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ក្នុងការជួយផ្តល់ប្រឹក ...

មើលបន្ត ->

ការសុំទិដ្ឋការ អន្តោប្រវេសន៍ និងការរៀបអាពាហ៍ ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទេ

ការិយាល័យមេធាវី ខ្មែរ និងសហការី មានផ្ដល់នូវសេវាកម្មបន្ថែមមួយចំនួន ដូចជា  ការដាក់ឆ្នោតផ្សងសំណាងទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក  ក ...

មើលបន្ត ->

វិស័យអចលនទ្រព្យ និងការសាងសង់

ទាក់ទងនឹងវិស័យនេះ  ការិយាល័យមេធាវី ខ្មែរ  និងសហការី ផ្ដល់នូវសេវាកម្ម ដូចជា  ការពិគ្រោះច្បាប់ទាក់ទងនឹងវិស័យអ ...

មើលបន្ត ->

ការបញ្ចូល និងការទិញភាគហ៊ុន

ការបញ្ចូលគ្នា  និងការទិញភាគហ៊ុន  គឺជាទិដ្ឋភាពនៃ យុទ្ធសាស្រ្ដក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម និងការគ្រប់គ្រងទាក់ទងនឹងការទ ...

មើលបន្ត ->

ការពិគ្រោះច្បាប់

យើងផ្ដល់ការពិគ្រោះយោបល់ច្បាប់ប្រកបដោយទំនុកចិត្ត  និងជំនួយផ្នែកច្បាប់គ្រប់វិស័យ  ដល់អតិថិជនរបស់យើងទាំងជាតិ និងអន្តរជាត ...

មើលបន្ត ->

វិស័យការងារ

ការចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើជាតំណាងឲ្យនីតិបុគ្គល និងនិយោជក ក្រុមមេធាវី ខ្មែរ និងសហការី មានបទពិសោធន៍ពេញលេញក្នុងជំនាញខាងលើនេះ។ ...

មើលបន្ត ->

ការអង្កេតក្រុមហ៊ុន

បទល្មើសពាណីជ្ជកម្មកំពុងមានច្រើន  ប៉ុន្តែ    វាមិនមែនជាកង្វល់សម្រាប់អតិថិជនរបស់ការិយាល័យមេធាវី ខ្មែ  និ ...

មើលបន្ត ->

ក្រុមហ៊ុន និងពាណិជ្ជកម្ម

ទាក់ទងនឹងជំនាញនេះ  យើងផ្ដល់សេវាកម្មច្បាប់ដូចជា ការចុះ បញ្ជីក្រុមហ៊ុន ការរៀបចំបែបបទពន្ធ ការសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ ការចុះបញ្ជីព ...

មើលបន្ត ->

ការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម

ក្រុមមេធាវីយើងមានជំនាញ  និងបទពិសោធន៍  ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម។  យើងធ្លាប់ជួយដោះស្រាយវិវាទឲ្យកូនក្តីយើង ...

មើលបន្ត ->