ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ

ជានិច្ចកាល ការចរចា គឺជាជំហានដំបូងមុនឈានដល់ដំណើរការវិវាទ។   ការិយាល័យមេធាវី ខ្មែរ  និងសហការី  ត្រូវបានអតិថិជនរបស់ខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ថា ឈានមុខគេចំពោះការងារដែលបានបំពេញ ។  ជាមួយនិងក្រុមមេធាវី  និងទីប្រឹក្សា ដែលមានបទពិសោធន៍ ការពិគ្រោះយោបល់របស់យើង នឹងផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ  ដែលយើងគិតថា ជាមធ្យោបាយដ៍ល្អប្រសើរ  អាចឈានទៅដល់លទ្ធផលគាប់ចិត្តជាយុទ្ធសាស្រ្តឈ្នះៗ។  អ្នកនឹងមានទំនុកចិត្តបន្ថែមទៀត ជាមួយនិងយើង  ដូចដែលអតិថិជនរបស់យើងបានជួប។


Share This