ធនាគារ​ និងហិរញ្ញវត្ថុ

មេធាវីដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈខាងធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅការិយាល័យមេធាវីខ្មែរ និងសហការី បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ក្នុងការជួយផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ដល់អ្នកវិនិយោគជាតិ និងអន្តរជាតិ ទាក់ទងនឹងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់។ បច្ចុប្បន្ន ការិយាល័យមេធាវីខ្មែរ និងសហការី​ កពុងផ្តល់សេវាកម្មដល់ធនាគារមួយចំនួនដូចជា Bank of China, Cathay United Bank (Cambodia) Corp., Ltd, Cambodian Public Bank Plc, Sathapana Bank Plc and Southern Capital Specialize Bank Plcការិយាល័យមេធាវីខ្មែរ និងសហការី​ ផ្តល់ប្រឹក្សាដល់អតិថិជនលើការផ្តលឥណទាន ប្រតិបត្តិការធានា និងគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធានាឲ្យការវិនិយោគរបស់អតិថិជន មានសុវត្ថិភាព និងស្របតាមច្បាប់កម្ពុជា។


Share This