ការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម

ក្រុមមេធាវីយើងមានជំនាញ  និងបទពិសោធន៍  ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម។  យើងធ្លាប់ជួយដោះស្រាយវិវាទឲ្យកូនក្តីយើង ប្រកប ដោយភាពជោគជ័យ  វិវាទពាណិជ្ជកម្ម ប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូន ការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៅចំពោះមុខតុលាការកម្ពុជា។ 


Share This