ក្រុមហ៊ុន និងពាណិជ្ជកម្ម

ទាក់ទងនឹងជំនាញនេះ  យើងផ្ដល់សេវាកម្មច្បាប់ដូចជា ការចុះ បញ្ជីក្រុមហ៊ុន ការរៀបចំបែបបទពន្ធ ការសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ ការចុះបញ្ជីពាណីជ្ជកម្ម ការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា  រៀបចំប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ ប្រតិបត្កិការហិរញ្ញវត្ថុ  ការអង្កេតក្រុមហ៊ុន  ការជម្រះបំណុល។


Share This