ការអង្កេតក្រុមហ៊ុន

បទល្មើសពាណីជ្ជកម្មកំពុងមានច្រើន  ប៉ុន្តែ    វាមិនមែនជាកង្វល់សម្រាប់អតិថិជនរបស់ការិយាល័យមេធាវី ខ្មែ  និងសហការីឡើយ  ក្នុងនាមជាការិយាល័យមេធាវីដែលមានជំនាញពាណិជ្ជកម្មមួយ  យើងបានជួយការពារផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គភាព  ដោយការផ្ដល់នូវសេវាកម្មផ្ដោតលើភាពប៉ិនប្រសប់ ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម  និងការងារ  ដើម្បីចេញ  Due Diligence និង Legal Opinion។


Share This