វិស័យការងារ

ការចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើជាតំណាងឲ្យនីតិបុគ្គល និងនិយោជក ក្រុមមេធាវី ខ្មែរ និងសហការី មានបទពិសោធន៍ពេញលេញក្នុងជំនាញខាងលើនេះ។ កិច្ចការរបស់យើងផ្ដោតសំខាន់លើវិវាទការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលរួមមាន ប័ណ្ណអនុញ្ញាតការងារ បែបបទសុំទិដ្ឋការការងារ អនុញ្ញាតច្បាប់ការងារ កូដកម្ម ឡុកអៅ ការសម្រុះ សម្រួល  ការដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្រុមbប្រឹក្សារអាជ្ញាកណ្ដាល ការតាក់តែងកិច្ចសន្យាការងារ និងអង្គេតផ្សេងៗទៀតទាក់ ទងនឹងជំនាញនេះ។


Share This