ការបញ្ចូល និងការទិញភាគហ៊ុន

ការបញ្ចូលគ្នា  និងការទិញភាគហ៊ុន  គឺជាទិដ្ឋភាពនៃ យុទ្ធសាស្រ្ដក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម និងការគ្រប់គ្រងទាក់ទងនឹងការទិញលក់  ការ
បែងចែក និងការបញ្ចូលគ្នានៃក្រុមហ៊ុនផ្សេងគ្នា  និងនីតិបុគ្គលប្រដៀងគ្នា ដែលអាចជួយឲ្យសហគ្រាសរីកចម្រើនឆាប់រហ័សក្នុងវិស័យរបស់ខ្លួន  ឬទីតាំងដើម  ឬវិស័យថ្មី  ឬច្បាប់ថ្មី។ យើងដើរតួនាទីជាតំណាងក្រុមហ៊ុន នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ និងការដាក់ទីតាំងចាំបាច់ដោយពុំចាំបាច់បង្កើតក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ពន្ធ  ឬការចូលហ៊ុនគ្នា។  ដោយមានសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យ ជាច្រើន  ការិ យាល័យមេធាវី ខ្មែរ  និងសហការី  បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាទីប្រឹក្សាច្បាប់ ក្នុងការផ្ដល់នូវទិដ្ឋភាពច្បាប់គ្រប់វិស័យទាក់ទងនឹងឯកសារផ្លូវច្បាប់នៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច  ជាពិសេស ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម  និងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា។

 


Share This