វិស័យអចលនទ្រព្យ និងការសាងសង់

ទាក់ទងនឹងវិស័យនេះ  ការិយាល័យមេធាវី ខ្មែរ  និងសហការី ផ្ដល់នូវសេវាកម្ម ដូចជា  ការពិគ្រោះច្បាប់ទាក់ទងនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យ  និងការសាងសង់ ការបំពេញបែបបទសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់  ប្រតិបត្តិការទិញលក់ហ៊ុន ការចុះបញ្ចីដីធ្លី ការតាក់តែងកិច្ចសន្យាសាងសង់ និងការតាក់តែងកិច្ចសន្យាជួលអចិត្រៃ្តយ៍។


Share This