ការសុំទិដ្ឋការ អន្តោប្រវេសន៍ និងការរៀបអាពាហ៍ ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទេ

ការិយាល័យមេធាវី ខ្មែរ និងសហការី មានផ្ដល់នូវសេវាកម្មបន្ថែមមួយចំនួន ដូចជា  ការដាក់ឆ្នោតផ្សងសំណាងទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក  ការបំពេញបែបបទសុំទិដ្ឋាការ  ការបំពេញបែបបទសម្រាប់អន្ដោប្រវេសន៍   ការរៀបចំឯកសាររៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍  រវាងពលរដ្ឋខ្មែរ  និងជនជាតិបរទេស  ឬពលរដ្ឋខ្មែរនៅបរទេស  ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេស    ឬពលរដ្ឋខ្មែរនៅបរទេស ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេស និងការរៀបចំបែបបទស្មុំកូន។ 


Share This